بیمارستان الغدیر


افتخارات


دارنده گواهی استقرار نظام مراقبت ازخون (هموویژیلانس)

 دارنده گواهی استقرار نظام مراقبت ازخون (هموویژیلانس) - ویژه مراکز درمانی

بیمارستان برگزیده دوستدار کودک

 بیمارستان برگزیده دوستدار کودک

دارنده گواهینامه ایزو 9001

دارنده گواهینامه ایزو 9001