بیمارستان الغدیر


راهنمای پذیرش


راهنمای پذیرش بیماران

  1. 1.    واحد پذيرش سرپائي ( درمانگاه )

 

   واحد پذيرش درمانگاه در ساختمان جديد در طبقه همكف قرار گرفته است . در اين واحد بيماران از تسهيلات نوبت دهي  به صورت حضوري و رزرو تلفني استفاده مي برند .

جهت گرفتن نوبت حضوري  بيمار يا همراه وي با مراجعه به متصدي پذيرش طي مراحل ذيل اقدام به اخذ پذيرش مي نمايد :

1-    تحويل دفترچه بيمار به واحد پذيرش در صورت داشتن دفترچه بيمه درماني .

2-    ثبت اطلاعات بيمار شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و شماره سريال بيمه درماني در سيستم كامپيوتري.

3-    صدور قبض و اخذ هزينه .

4-    و در نهايت هدايت بيمار به واحد پذيرش شده جهت معاينه و اقدامات  درماني .

5-    در صورتيكه بيمار استطاعت مالي پرداخت هزينه مورد نظر را نداشته باشد ، به واحد مددكاري ( واقع در طبقه همكف ساختمان قديم ) راهنمايي و در صورت تخفيف ، مبلغ مددكاري شده در سيستم ثبت و قبض صادر مي گردد .

6-    چنانچه بيمار يا همراهان به هر دليل تقاضاي انصراف از نوبت پذيرش شده را داشته باشند ، نوبت مورد نظر با مهر پشت برگه توسط پزشك مربوطه يا امضاي مديريت لغو و بيمار با مراجعه به واحد پذيرش مبلغ پرداختي را استرداد مي نمايد .

   در فرايند رزرو تلفني شماره تلفن 77229900 توسط بيمارستان در اختيار مراجعين قرار گرفته كه با تماس با اين شماره نوبت مورد نظر توسط متصدي پذيرش براي بيمار در سيستم رزرو مي گردد . ثبت اطلاعات اوليه شامل نام و نام خانوادگي و تاريخ و ساعت مراجعه توسط متصدي انجام مي گردد . در روز مقرر بيمار و يا همراهان با مراجعه حضوري به درمانگاه قبض مورد نظر را پس از طي مراحل ا تا 4اخذ مي نمايد .

 

 

 

  1. 2.    واحد پذيرش بستري

 

در طبقه همكف ساختمان قديم واحد پذيرش بستري بطور شبانه روزي و 24 ساعته اقدام به پذيرش بيماران در 17 بخش بستري ( شامل 3 بخش CCU ، 3 بخش ICU ، 2 بخش زايمان ، داخلي ، اتاق زايمان ، نوزادان ، NICU ، Post Cath ، جراحي مردان ، جراحي زنان ، ICU  اورژانس و بخش آنژيوگرافي )  مي نمايد .

 

  بيماران از واحد درمانگاه ، اورژانس و مطب با دردست داشتن دستور بستري ( بستري به صورت اورژانس – بستري به صورت الكتيو )  از پزشك مربوطه به اين واحد مراجعه مي نمايند .

مراحل پذيرش بيماران بستري به صورت ذيل مي باشد :

1-    تحويل  دستور بستري از بيمار .

2-    تحويل دفترچه بيمار به واحد پذيرش در صورت داشتن دفترچه بيمه درماني .

3-    تحويل معرفي نامه مربوط به بيمه تكميلي و راهنمايي همراه بيمار جهت مراحل اخذ معرفي نامه از سازمان بيمه تكميلي مربوطه .

4-    كپي دفترچه بيمه درماني و معرفي نامه بيمه تكميلي .

5-    ثبت مشخصات كامل بيمار شامل  نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره سريال بيمه درماني در سيستم كامپيوتري ، كد ملي ، تاريخ تولد طبق مدرك شناسائي معتبر و ادرس دقيق محل سكونت و شماره تماس مربوطه .

6-    بيان توضيحات لازم به همراه و يا خود بيمار در باره هزينه هاي بستري و چگونگي پرداخت آن به صندوق . 

7-    كنترل شناسنامه هاي زوجين حين بستري براي عمل هاي جراحي شامل زايمان ، سزارين و جراحي هاي زنان .

8-    اخذ رضايت نامه از شوهر بيمار در جراحي هاي زنان و زايمان و در صورت مجرد بودن اين رضايت نامه بايد توسط  قيم يا بستگان درجه يك بيمار تكميل گردد .

9-    هماهنگي با بخش مربوطه براي انتقال بيمار به بخش .

10- راهنمايي همراه بيمار جهت پرداخت اوليه و علي الحساب هزينه به صندوق .

11- كنترل مجدد پرونده جهت اطمينان از رعايت تمامي موارد ضروري .

12- هدايت بيمار به بخش مربوطه همراه با نرس خوش آمدگو .

 

 

 

  1. 3.    واحد ترخيص 

 

اين واحد در ساختمان شماره 1 در طبقه همكف روبروي دفتر مديريت واقع شده و از ساعت 7 صبح تا 17 عصر آماده پاسخگويي به مراجعين محترم مي باشد .

سير ترخيص بيماران در اين واحد به ترتيب زير مي باشد :

1-    ارسال پرونده از بخش به واحد ترخيص همراه با دستور ترخيص كه توسط پزشك صادر گرديده و يا برگه رضايت شخصي جهت خروج  كه توسط همراه بيمار تكميل گرديده است .

2-    كنترل نمودن فرم  بيمه بيمار،فتوكپي دفترچه وبرگ بيمه درصورت داشتن بيمه پايه .

3-    كنترل بيمه تكميلي ودرصورت نيازمدارك مرتبط به ان وقراردادن انها درپرونده .

4-    ثبت ايتم ها وياسرويس هاي انجام شده براي بيمار درپرونده درصورت عدم ثبت .

5-    كنترل كدهاي جراحي وبيهوشي ودرصورت نياز تغيير انها.

6-    هدايت همراه بيمار به صندوق .

7-    كنترل برگه صندوق وصدور برگه خروج وصورتحساب براي پرونده وراهنمائي همراه به بخش مربوطه .

8-    راهنمائي همراهان بيمار درصورت خريدپروتز،استنت وياغيره جهت اخذ هزينه ازبيمه هاي پايه وياتكميلي.

9-    درصورت مشكل مالي هدايت همراه بيمار به واحدمددكاري ويامديريت وصدورصورتحساب جهت كميته امداد،هلال احمر وغيره .

10-          صدور صورتحساب براي بيمه ها وبيمه تكميلي .

11-          درموردبيماران فوتي پس ازمراحل تسويه حساب وكامل نمودن جوازدفن براي انتقال متوفي به بهشت زهرا و يا در مواردي پزشكي قانوني هماهنگي لازم به عمل مي آيد.

12-          صدورصورتحساب اصلاحيه درصورت تغييرحساب بيمار وياتصويه حساب بيماران بدهكار .

درماه هاي گذشته وارسال ان به واحد حسابداري وواحدمدارك پزشكي .

13-راهنمائي بيماران درمورد هزينه هاي بستري .

14-ثبت مشاوره پزشك ميهمان ، هموديليز و يا غيره دركامپيوتر.

15-صدورصورتحساب ريالي براي دفترمديريت .