بیمارستان الغدیر


برنامه هفتگی درمانگاه


برنامه هفتگي درمانگاه‌ها

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

غدد

دكتر دهقانيان
9-12 صبح

دكتر اشتري 

دكتردهقانيان
9-12صبح

دكتر اشتري

دكتردهقانيان
9-12صبح

دكترافتخارزاده
9-13 صبح

 دكتر بهرامي

دكتر اشتري 

دكتر برنجيان 

دكتر بهرامي 

 

 

قلب

دكتر قواميان
9-12 صبح

دكتر بهلولي
9-12 صبح

دكتر هاشمي
8-12 صبح

دكتر قواميان
10-11:30صبح

دكتر قواميان
8-10 صبح

دكتر رمضاني
10-13صبح

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر قواميان
9-12 صبح

 

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر قواميان
9-12صبح

دكتر برجي
8-10 صبح

دكتر قواميان
10-12صبح

دكتر قواميان
 19-16 عصر

دكتر هاشمي
14:30-18  عصر

دكتر قواميان
 19-16 عصر

دكترقواميان
 19-16 عصر

دكتر شمسعلي
14-16عصر

دكتر قواميان
16-19صبح

دكتر ميراسماعيلي
 17-19 عصر

اكوي قلب

 

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر رمضاني
9-13صبح

دكتر قدردان
9-13صبح

 

دكتر قواميان
9-12صبح

دكتر قدردان
9-13صبح

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قدردان
17-19عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19عصر

دكتر ميراسماعيلي
16-19عصر

ريه

 

 

دكتر بهاري

9-12صبح

 

دكتر بهاري

9-12صبح

 

گوارش

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر جمشيدي
9-12صبح

دكتر جمشيدي
9-12صبح

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر بابائي
9-12صبح

دكتر سعيدي
14-18عصر

دكتر متانت
14-17عصر

دكتر بابائي
14-17عصر

دكتر سعيدي
14-18عصر

دكتر مجديان فر
17-19عصر

دكتر متانت
14-17عصر

داخلي مغز واعصاب

دكتر فيضي
9-12صبح

دكتر فلاحي
9-12صبح

دكتر فيضي
9-12صبح

دكتر فلاحي
9-12صبح

دكتر دادخواه
9-12صبح

دكتر دادخواه
9-12صبح

دكتر فلاحي
14-17عصر

دكتر محموديان
15-19عصر
(نوار عصب،عضله)

دكتر صالحي
15-19عصر

دكتر دادخواه
14-19عصر

دكتر صالحي
15-18عصر


 دكتر آل اسحاق

جراح مغز و اعصاب

دكتر زارع
10-12صبح

دكتر زارع
9-11صبح

دكتر نيك پوري
10-12صبح

دكتر ميزامحمد
9-11صبح

دكتر نيك پوري
10-12صبح

دكتر زارع
10-12صبح

دكتر ميرزامحمد
16-18عصر

دكتر بابلي
17-19عصر

دكتر قاسمي
15-18عصر

دكتر قدري

دكتر دانشي
14-16عصر

 

اعصاب و روان

دكتر شاه ويسي
9-12صبح

دكتر همداني
10:30-15صبح

 

دكتر همداني
10:30-15صبح

 

دكتر فرنيا 

دكتر نصري
14-16عصر

دكتر نصري
16-18عصر

دكتر نصري
14-16عصر

دكتر نصري
16-18عصر

دكتر بابك جعفري
14-16عصر

 

ارتوپدي

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر همتي
9-12 صبح

دكتر نعيمي
9-12صبح

دكتر الهيان
9-12 صبح

دكتر حقيقي فرد
9-12صبح

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر حقيقي فرد
9-12صبح

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر كرمي
9-12صبح

دكتر عزيزي
10-12 صبح

دكتر كرمي
9-12صبح

دكتر لك

دكتر حاجي
15-19عصر

دكتر غياثي
16-19 عصر

دكتر غياثي
19-22شب

دكتر همتي
15-18عصر

دكتر باقرزاده
15-19 عصر

دكتر باقرزاده
19-22شب

دكتر الهيان
15-18عصر

دكتر الهيان
15-19 عصر

دكتر الهيان
19-22شب

دكتر لك
15-18عصر

دكتر باقرزاده
15-19 عصر

دكتر باقرزاده
19-22شب

دكتر همتي
15-18عصر

دكتر الهيان
15-19 عصر

دكتر الهيان
19-22شب

دكتر نعيمي
15-18عصر

دكتر برزو
15-19 عصر

دكتر برزو
19-22 شب

زنان و مامايي

دكتر جلوه

دكتر سليميان

دكتر آهنگري

دكتر سليميان

9-12 صبح

دكتر بهنام


دكتر آقامفيد
9-12صبح

دكتر افتخاربني هاشمي
دكترامامي9-12 صبح

دكتر اطهر
دكتر افتخاري9-12صبح

دكتر قاسمي

دكتر هدايتي فر

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر شهرياري

 دكتر اكبري
14-16عصر


دكتر ناظريان

 

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر عباس زاده

 


15-19عصر

دكتر شهرياري
14-17عصر


دكتر جلوه

 


15-19عصر

دكتر قدسيدكتر كرامتيدكتر آقامفيد

دكتر بزرگ زاده

 

كشيك

دكتر بهنام
19-21 شب


پزشك كشيك

دكتر پناهي
19-21 شب

 

گوش و حلق و بيني

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر ربيعي
9-13صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر ربيعي
9-12صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

 دكتر كربلائي زاده

دكتر ابوالحسني
16-19عصر

دكتر كلاني
16-19عصر

دكتر وليزاده
15-18عصر

دكتر كلاني
16-19عصر

دكتر ابوالحسني
16-19عصر 

اورولوژي

دكتر مشهوري
9-12صبح

دكتر چرخچي
9-12صبح

دكتر چرخچي
9-12صبح

دكتر مشهوري
9-12صبح

دكتر محمدي

دكتر وزيرنيا
10-12صبح

دكتر وزيري نيا
16-17عصر

دكتر كمالي
16-19عصر

دكتر مشهوري
16-19عصر

دكتر چرخچي
15-17عصر

دكتر چرخچي
15-17عصر

دكتر كمالي

جراح عمومي

دكتر طالب رضا
9-13صبح

دكتر شهسواري
9-13صبح

دكتر جنيدي/صاحبي
9-13صبح

دكتر طالب رضا
9-13صبح

دكتر قاضي/طالب رضا
9-13صبح

دكتر شهسواري
9-13صبح

دكتر صاحبي
15-17عصر

دكتر صاحبي
19 شب تا صبح

دكتر صاحبي
19 شب تا صبح

دكتر قاضي
16-19عصر

دكتر آرامش
19شب تا صبح

دكترموسوبان
15-19 عصر

دكتر رخشان

(شيفت شب)

دكتر صاحبي
15:17عصر

دكتر صاحبي
19 شب تا صبح

دكتر جنيدي
15:17عصر

دكتر جنيدي
19 شب تا صبح

دكتر طالب رضا
16-19عصردكتر قاضي/جنيدي

داخلي عمومي عفوني

 

 

 دكتر براتي

 

 

دكتر براتي

 دكتر وزيريان

دكتر حميدي
16-17

 

 

دكتر رجبي
16-18عصر

 

پوست و مو

 

 

 

دكتر صادقيان
9-12صبح

 

 دكتر صادقيان
 صبح 9-12

 

 

 

 

دكتر اشرافي
16-19 عصر

 

چشم پزشكي

دكتر شيرخانلو
 8:30-11 صبح

دكتر شاه حيدري
8:30-11 صبح

دكتر جعفرنژاد
8-11 صبح

دكتر عظمتي
9-12صبح

دكتر مرتضي
9-12صبح

دكتر هوشيارزاده/قريشي
9-12صبح

تغذيه

 

 

 

دكتر يزديان
9-12صبح

 طالع  

 

خون

 

 

دكتر شكوري
12-8صبح

 

 دكتر رضايي

 

داخلي-قلب

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

روماتولوژي

 

 

 

دكتر رمضاني
7:30-11صبح

 

 

كلينيك درد

 

 

 

 

دكتر جليلي

9 صبح

 

گفتاردرماني

 

 

 

 

دكتر محمدزاده

14:00