بیمارستان الغدیر


تعرفه


.

 تعرفه تخت روز در سال 1396:   (( قيمت‌ها به ريال است))

نوع تخت

كل مبلغ آزاد

پرداختي بيمار با بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني

پرداختي با بيمه ارتش

يك تختي

5860000

4541500

3807000

دو تختي

4400000

3081500

 2961000

سه تختي

2930000

1611500

2115000

تخت نوزاد

1470000

810300

 1269000

انگوباتور

2050000

1126600

 1692000

Post ccu

2930000

1611500

 3807000

Ccu

5100000

2040900

 4865000

Icu

10200000

4081800

 8460000

NICU

10200000

4081800

8460000

واحد جراحي 

285600

   

واحد بيهوشي

285600

   

 

 

 

   

تعرفه ويزيت و مشاوره در سال 1396     (( قيمت‌ها به ريال است)) 

 

كل مبلغ

تعرفه دولتي

ما به التفاوت

پرداختي بيمار

ويزيت روز بستري

891000

523600

367400

419760

ويزيت ساير روزها

729000

428400

300600

343440

ويزيت روز ترخيص

486000

285600

200400

228960

ويزيت نوزاد

1134000

666400

467600

534240

مشاوره

891000

523600

367400

419760