بیمارستان الغدیر


تعرفه


.

 تعرفه تخت روز در سال 1397:   (( قيمت‌ها به ريال است))

نوع تخت

پرداختي بيمار به صورت آزاد

پرداختي بيمار با بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني

پرداختي با بيمه ارتش

يك تختي

6/329/000

4/905/200 3/639/600

دو تختي

4/752/00

3/328/200 712/800

سه تختي

3/164/000

1/740/200 474/600

تخت نوزاد

1/588/000

875/200 238/200

انگوباتور

2/214/000

121/6800 332/100

CCU

5/508/000

2/204/100 826/200

ICU

11/016/000

4/408/200 1/652/400

NICU

11/016/000

4/408/200 1/652/400

POST-CCU

3/164/000

1/740/200 648/000
 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

تعرفه ويزيت و مشاوره در سال 1397     (( قيمت‌ها به ريال است)) 

 

كل مبلغ

تعرفه دولتي

ما به التفاوت

پرداختي بيمار

ويزيت روز اول بستري

891/000

523/600

367/400

419/760

ويزيت ساير روزها

729/000

428/400

300/600

343/440

ويزيت روز ترخيص

486/000

285/600

200/400

228/960

مشاوره

891/000

523/600 367/400 419/760

ويزيت مشاوره

729/000

428/400

300/600

343/440