بیمارستان الغدیر


رنگ فرم پرسنل


رنگ فرم پرسنل

 

  پزشک : روپوش سفید و کارت شناسایی سبزرنگ  

  پرستار : روپوش سرمه ای برای آقایان - مانتو مقنعه سرمه ای برای بانوان و کارت شناسایی آبی رنگ  

  بهیار : روپوش بلند سفید و کارت شناسایی آبی رنگ  

  کمک بهیار: روپوش کرمی رنگ برای آقایان - مانتو کرمی رنگ بلند برای بانوان و کارت شناسایی آبی رنگ  

  ماما : روپوش بلند سفید و کارت شناسایی آبی رنگ  

  کادر اداری : مانتو طوسی رنگ و مقنعه مشکی برای بانوان - پیراهن طوسی و شلوار مشکی برای آقایان و کارت شناسایی آبی رنگ  

  کادر تاسیسات ، برق و موتورخانه : لباس سرهم و یک تکه سبز کمرنگ و بج فلزی مشخصات فردی  

  کادر خدمات : روپوش و شلوار قرمز آجري برای آقایان - مانتو بلند و مقنعه خاکی و کارت شناسایی آبی رنگ  

  کادر آشپزخانه و آبدارخانه : روپوش کوتاه و شلوار سفید برای آقایان - روپوش سفید بلند و شلوار سفید و مقنعه یاسی برای بانوان و کارت شناسایی آبی رنگ