بیمارستان الغدیر


تیم مدیریت


تیم مدیریت

  گروه مدیریت ارشد:

ریاست بیمارستان: آقاي دکتر علیرضا قوامیان

مدیریت بیمارستان: آقاي علی اصغر عامریون

مترون (مدیر پرستاری): آقاي سهيل شاپوري

مسئول فني بيمارستان، مدير گروه بيهوشي، رياست اتاق عمل: آقاي دكتر ابراهيم ذاكر

مدیر مالی: آقاي مومني

  گروه مديريت داروخانه:

مدير داروخانه: آقاي مهندس مسعود جابر انصاري

مسئول فني داروخانه: خانم دكتر منشادي

  گروه سوپروایزر باليني، اورژانس، آموزش، كنترل عفونت و ايمني بيمار :

سوپروايزرهاي باليني:

 آقاي شاپوری

خانم رشیدی

خانم قاجاریه

خانم حسینی

 سوپروایزرهای اورژانسی:

آقای آزادی

خانم صبوري

 خانم چوپانی

خانم فتحي 

 

سوپروایزر آموزشی:

خانم هاشمي

 

 

سوپروایزر کنترل عفونت و ایمنی بیمار:

خانم مرتضی

 

 

تیم سرپرستاری:

اورژانس: خانم صبوری

ICU 1: خانم يزدان پناه

ICU 2: خانم گشاسی

ICU 3: خانم صابري

جراحی مردان: خانم ميرزاده

جراحی زنان:  خانم پارسايي

CCU 1: خانم نظري

CCU 2: خانم عظیمی

نوزادان: خانم طالبيان

مراقب های ویژه نوزادان NICU: خانم طالبیان

ICU - OH: خانم علیزاده

Post CCU: خانم پروان

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم انيسي

آنژیوگرافی قلب: آقای معلميان

 اتاق عمل: خانم طباخ

 

تیم مسئولین پشتیبانی:

دبیرخانه: خانم داب

پذیرش و ترخیص: آقای بهادری 

حراست: آقای بخشي

درمانگاه: خانم غمخوار - آقای عقلایی - آقای یونسی

روابط عمومی: خانم كمره ئي

تصویربرداری: آقای رضائي

آمار و مدارک پزشکی: خانم معینی

IT: خانم فخری

بهداشت حرفه ای: خانم مالمير

بهداشت محیط: خانم جلادتی

خدمات: آقای بهرام زاده

تاسیسات : آقای یعقوبي

برق: آقاي كلانتري

مرکز تلفن: خانم صادقی

تغذیه: خانم باقری

تجهیزات پزشکی: آقای عربیه

انبار: آقای فرد

تدارکات: آقای باشتني