بیمارستان الغدیر


تیم مدیریت


تیم مدیریت

تیم مدیریت:

ریاست بیمارستان: دکتر علیرضا قوامیان

مدیریت بیمارستان: علی اصغر عامریون

مترون (مدیر پرستاری): محمد جعفر نعمت الهی

مدیر مالی: محسن پورصالح

مدير توسعه منابع انساني: خانم رمضانعلي

 

تيم مديريت داروخانه:

مدير داروخانه: مهندس مسعود جابر انصاري

مسئول فني داروخانه: خانم دكتر منشادي

 

 

 

تیم سوپروایزرین:

 - سوپروایزرهای بالینی:

سهیل شاپوری

خانم رشیدی

خانم قاجاریه

خانم عبدالرسولی

خانم حسینی

 

- سوپروایزرهای اورژانسی:

آقای آزادی

آقای احمدی

خانم چوپانی

خانم فتحی

 

- سوپروایزر آموزشی:

خانم حسيني

 

- سوپروایزر کنترل عفونت و ایمنی بیمار:

خانم مرتضی

- مدیر اعتباربخشی:

آقای رضا پورصالح

 

تیم سرپرستاری:

اورژانس: افسانه صبوری

ICU 1: خانم هاشمی

ICU 2: خانم گشاسی

ICU 3: خانم رضایی

جراحی مردان: خانم نوايي

جراحی زنان:  خانم پروان

CCU 1: خانم طباخ

CCU 2: خانم عظیمی

CCU3: خانم نظری

نوزادان: خانم جعفري دوكاهه

مراقب های ویژه نوزادان NICU: خانم طالبیان

ICU - OH: خانم علیزاده

Post CCU: خانم پارسایی

اتاق عمل: آقاي احمد همايوني

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم مختاری

آنژیوگرافی قلب: آقای شاهرخ

 

 

تیم مسئولین پشتیبانی:

دبیرخانه: آقای مهرجو

پذیرش و ترخیص: آقای بهادری 

حراست: آقای بخشي

درمانگاه: خانم فضائلی - آقای عقلایی - آقای یونسی

روابط عمومی: آقاي امیررضا شجاعی

تصویربرداری: آقای یکتا

آمار و مدارک پزشکی: خانم معینی

IT: خانم فخری

بهداشت حرفه ای: آقای يوسف بخشی

بهداشت محیط: خانم جلادتی

مسئول خدمات: آقای علی بهرام زاده

ساختمان تاسیسات : آقای یعقوبی

مسئول برق: آقای یعقوبی

مرکز تلفن: خانم صادقی

تغذیه: خانم باقری

تجهیزات پزشکی: آقای عربیه

فیزیوتراپی: خانم محمد حسین

انبار: آقای فرد

تدارکات: آقای نظرزاده