بیمارستان الغدیر


راهنمای مراجعین

 • بیمه های طرف قرارداد
 • برنامه هفتگی درمانگاه
 • تلفن های داخلی
 • ساعات ملاقات
 • تلفن های نوبت دهی درمانگاه
 • راهنمای طبقات
 • راهنمای پذیرش
 • تعرفه
 • قوانين بيمارستان
بيمه هاي طرف قرارداد

  نوع قرارداد (سرپايي و بستري):

سازمان بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه سلامت ايران - كارمندي - ساير اقشار - ايرانيان - روستايي

سازمان بيمه خدمات درماني نیروهای مسلح

بیمه بانک کشاورزی

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک صادرات

بيمه بانك ملت

بیمه بانك سامان

بيمه بانك توسعه صادرات ايران

بیمه صدا و سیما

بیمه دانشگاه علم وصنعت

بیمه شهر سالم تهران

بیمه موسسه فرهنگي ، مطبوعاتی ایران ( روزنامه ايران )

بیمه ایران - وزارت نيرو - كارگستران راهبر - نفتكش ايران

بیمه بنیاد خیریه حضرت صاحب الزمان ( عج )

بیمه شركت آبسال

بيمه كانون سردفترداران

بيمه شهيد رجايي

بيمه شركت سرمايه گذاري توسعه كيش

   

نوع قرارداد (بستري):

بیمه بانک رفاه كارگران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه رازی

بیمه دانا

بیمه پاسارگاد

بيمه البرز

بیمه پارسیان

بیمه معلم

بيمه كوثر

بيمه سامان

بیمه ملت ( بيمه ما )

بيمه آرمان

بیمه کمک رسان آریا

بيمه دي

بیمه کمک رسان ایران ( SOS )

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي درمانگاه‌ها

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

غدد

دكتر دهقانيان
9-12 صبح

دكتر اشتري 

دكتردهقانيان
9-12صبح

دكتر روحي
8-10 صبح

دكتردهقانيان
9-12صبح

دكترافتخار زاده
9-13 صبح

 

دكتر روحي
14-16 عصر

 

دكتر روحي
14-16 عصر

 دكتر اشتري

 

قلب

دكتر قواميان
9-12 صبح

دكتر بهلولي
9-12 صبح

دكتر هاشمي
8-12 صبح

دكتر قواميان
10-11:30صبح

دكتر قواميان
8-10 صبح

دكتر رمضاني
10-13صبح

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر قواميان
9-12 صبح

 

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر قواميان
9-12صبح

دكتر برجي
8-10 صبح

دكتر قواميان
10-12صبح

دكتر قواميان
 19-16 عصر

دكتر هاشمي
14:30-18  عصر

دكتر قواميان
 19-16 عصر

دكتر نراقي پور

13-14:30ظهر

دكتر قواميان
 19-16 عصر

دكتر شمسعلي
14-16عصر

دكتر قواميان
16-19صبح

دكتر ميراسماعيلي
 17-19 عصر

اكوي قلب

 

دكتر قدردان
10-14صبح

دكتر رمضاني
9-13صبح

دكتر قدردان
9-13صبح

 

دكتر قواميان
9-12صبح

دكتر قدردان
9-13صبح

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قدردان
17-19عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19 عصر

دكتر قواميان
 16-19عصر

دكتر ميراسماعيلي
16-19عصر

ريه

دكتر علي اكبري (داخلي ريه  
9-12صبح

دكتر عبدلي

(داخلي-ريه)

دكتر بهاري

9-12صبح

دكتر عبدلي (داخلي-ريه)
9-12صبح

دكتر بهاري

9-12صبح

 

گوارش

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر جمشيدي
9-12صبح

دكتر جمشيدي
9-12صبح

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر مجديان فر
9-14صبح

دكتر بابائي
9-12صبح

دكتر سعيدي
14-18عصر

دكتر اعتمادي فر
14-17عصر

دكتر بابائي
14-17عصر

دكتر سعيدي
14-18عصر

دكتر مجديان فر
17-19عصر

دكتر متانت
14-17عصر

داخلي مغز واعصاب

دكتر فيضي
9-12صبح

دكتر فلاحي
9-12صبح

دكتر فيضي
9-12صبح

دكتر فلاحي
9-12صبح

دكتر دادخواه
9-12صبح

دكتر دادخواه
9-12صبح

دكتر فلاحي
14-17عصر

دكتر محموديان
15-19عصر
(نوار عصب،عضله)

دكتر صالحي
15-19عصر

دكتر دادخواه
14-19عصر

دكتر صالحي
15-18عصر


 

جراح مغز و اعصاب

دكتر زارع
10-12صبح

دكتر زارع
9-11صبح

دكتر نيك پوري
10-12صبح

دكتر ميزامحمد
9-11صبح

دكتر نيك پوري
10-12صبح

دكتر زارع
10-12صبح

دكتر ميرزامحمد
16-18عصر

دكتر بابلي
17-19عصر

دكتر قاسمي
15-18عصر

دكتر اعتمادي
15-18عصر

دكتر دانشي
14-16عصر

 

اعصاب و روان

دكتر شاه ويسي
9-12صبح

دكتر همداني
10:30-15صبح

 

دكتر همداني
10:30-15صبح

 

 

دكتر نصري
14-16عصر

دكتر نصري
16-18عصر

دكتر نصري
14-16عصر

دكتر نصري
16-18عصر

دكتر بابك جعفري
14-16عصر

دكتر شاه ويسي
13-15عصر

ارتوپدي

دكتر شريف زاده
9-12صبح

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر نعيمي
9-12صبح

دكتر الهيان
9-12 صبح

دكتر حقيقي فرد
9-12صبح

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر حقيقي فرد
9-12صبح

دكتر كرمي
9-12 صبح

دكتر كرمي
9-12صبح

دكتر عزيزي
10-12 صبح

دكتر كرمي
9-12صبح

دكتر فاتح
8-12 صبح

دكتر حاجي
15-19عصر

دكتر غياثي
16-19 عصر

دكتر غياثي
19-22شب

دكتر همتي
15-18عصر

دكتر باقرزاده
15-19 عصر

دكتر باقرزاده
19-22شب

دكتر دباغيان
15-18عصر

دكتر الهيان
15-19 عصر

دكتر الهيان
19-22شب

دكتر دباغيان
15-18عصر

دكتر باقرزاده
15-19 عصر

دكتر باقرزاده
19-22شب

دكتر همتي
15-18عصر

دكتر الهيان
15-19 عصر

دكتر الهيان
19-22شب

دكتر نعيمي
15-18عصر

دكتر برزو
15-19 عصر

دكتر برزو
19-22 شب

زنان و مامايي

دكتر جلوه
(هفته 2-4)
دكتر توان
(هفته 1-3)
دكتر زري باف
9-12صبح

دكتر شايگان
دكتر آهنگري9-12 صبح

دكتر امامي
دكتر بهنام
(يك هفته درميان)

دكتر آقامفيد
9-12صبح

دكتر افتخاري
دكتر علي نوري
دكتر اسدي


9-12 صبح

دكتر حيدرزاده
دكتر شايان فر
دكتر اطهر


9-12صبح

دكتر قاسمي
(هفته 1-3)
دكتر اسدي
(هفته 2-4)
دكتر صديقي مقدم
9-12صبح

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر سليميان

 


15-19عصر

دكتر اكبري
14-16عصر


دكتر افتخار توكلي دكتر فرخي

(يك هفته درميان)

15-19 عصر

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر عباس زاده

 


15-19عصر

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر موذن

 


15-19عصر

دكتر كرامتي
14-17عصر


دكتر قاسمي
(هفته 2-4)
15-19عصر


دكتر آقامفيد
16-19عصر

دكتر اشرفي
19-13شب

دكتر سالك فرد
19-21 شب

دكتر بهنام
19-21 شب


پزشك كشيك

دكتر پناهي
19-21 شب

 

گوش و حلق و بيني

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر ربيعي
9-13صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر ربيعي
9-12صبح

دكتر رضواني
9-13صبح

دكتر نصيري نژاد
15-17عصر

دكتر ابوالحسني
16-19عصر

دكتر كلاني
16-19عصر

دكتر وليزاده
15-18عصر

دكتر كلاني
16-19عصر

دكتر ابوالحسني
16-19عصر 

اورولوژي

دكتر مشهوري
9-12صبح

دكتر چرخچي
9-12صبح

دكتر چرخچي
9-12صبح

دكتر مشهوري
9-12صبح

دكتر زينالي

دكتر وزيرنيا
10-12صبح

دكتر وزيري نيا
16-17عصر

دكتر مشهوري
16-19عصر

دكتر مشهوري
16-19عصر

دكتر چرخچي
15-17عصر

دكتر چرخچي
15-17عصر

دكتر كمالي/پناهي

جراح عمومي

دكتر طالب رضا
9-13صبح

دكتر شهسواري
9-13صبح

دكتر عسگريان
9-13صبح

دكتر طالب رضا
9-13صبح

دكتر مهران
9-13صبح

دكتر شهسواري
9-13صبح

دكتر صاحبي
15-17عصر

دكتر صاحبي
19 شب تا صبح

دكتر صاحبي
19 شب تا صبح

دكتر قاضي
16-19عصر

دكتر مسجدي
19شب تا صبح

دكتر موسويان
15-19 عصر

دكتر داره
20-22 شب

دكتر مسجدي/پورمند
15:17عصر

دكتر مسجدي/پورمند
19 شب تا صبح

دكتر جنيدي
15:17عصر

دكتر جنيدي
19 شب تا صبح

دكتر طالب رضا
16-19عصر


داخلي عمومي عفوني

دكتر حاذق اعظم
9-12صبح

دكتر مومني
9-13صبح

دكتر حاذق اعظم
9-12صبح

دكتر مومني
9-13صبح

دكترحاذق اعظم
9-12صبح

دكتر براتي
9-12صبح

 

دكتر حميدي
16-17
دكتر مومني
17-19عصر

دكتر براتي
16-19عصر

دكتر مومني
17-19عصر

دكتر رجبي
16-18عصر

دكتر مومني
17-19عصر

پوست و مو

دكتر شيرازي
9-12صبح

 

دكتر شيرازي
9-12صبح

دكتر صادقيان
9-12صبح

 

 دكتر صادقيان
9-12صبح

 

 

 

 

دكتر اشرافي
16-19 عصر

 

چشم پزشكي

دكتر شيرخانلو
 8:30-11 صبح

دكتر شاه حيدري
8:30-11 صبح

دكتر جعفرنژاد
8-11 صبح

دكتر عظمتي
9-12صبح

دكتر مرتضي
9-12صبح

دكتر هوشيارزاده/قريشي
9-12صبح

تغذيه

دكتر طالع
14-17عصر

 

دكتر طالع
14-17عصر

دكتر يزديان
9-12صبح

 

 

خون

دكتر سليمان زاده
9-11 صبح

 

دكتر شكوري
10-12صبح

 

 دكتر رضايي

 

داخلي-قلب

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

دكتر عطايي
9-12 صبح

روماتولوژي

 

 

 

دكتر رمضاني
7:30-11صبح

 

 

لاپاراسكوپي

 

 

دكتر پزشكي
14-15عصر

 

دكتر ابراهيمي
10-12عصر

 

گفتاردرماني

 

 

 

 

دكتر محمدزاده
15-17عصر

 

.

 

نام بخش

تلفن

 

 همكف

 مركز تلفن

 9

 دفتر مديريت

232-233

 دفتر ترخيص

235-234

 داروخانه خارجي

236-237-238

 اطلاعات

400-300

 پذيرش بيمارستان

242

 نگهباني سالن شماره(1)

244-243

 صندوق بيمارستان

221

 امور اداري

222

 مددكاري – دبيرخانه

223

 مديريت آزمايشگااه

245

 پذيرش آزمايشگاه

246

 آزمايشگاه (بخش هماتولوژي)

247

 آزمايشگاه (بخش شيمي)

248

 

طبقه اول ساختمان شماره 1

 بخش جراحي مردان

250-251

 بخش داخلی

260-261-520-521

 بخش ICU1

257-258

 

طبقه دوم ساختمان شماره 1

 بخش جراحی زنان

270-271

 بخش زايمان 

280-281

 بخش ICU2

275-274

 

طبقه سوم ساختمان شماره 1

 بخش Post CCU 

290-291

 بخش آنژيوگرافي

441-440

 بخش ICU3

294-295

 

زيرزمين اول ساختمان شماره 1

 داروخانه داخلي

205-206

واحد بيمه تصويربرداري

208

 سي‌تي‌اسكن

209

 سونوگرافي

210

 پذیرش راديولوژي و سونوگرافي

211-212

 صندوق تصويربرداري

227

 پذيرش MRI -C T SCAN

213

 رادیولوژی

218

 مسئول تصويربرداري

215

 راديولوژي

217-218

 

زيرزمين دوم ساختمان شماره 1

 مسئول تاسيسات و برق 

444

 واحد برق

225

 تجهيزات پزشكي

226

 موتورخانه

228

 تاسيسات

229

 انبار تجهيزات داروخانه

268

 

اورژانس

 استيشن اورژانس

301-302

 ICU اورژانس

306

 پزشك طب اورژانس

305

 پزيرش اورژانس

312

 سوپروايزر اورژانس

307

 اتاق تحت‌نظر قلب اورژانس

308

 ترخيص اورژانس

303

 تزريقات اورژانس

304

 ترياژ

311

 صندوق اورژانس

318

 

درمانگاه

 درمانگاه گوارش + چشم پزشكي

313

 بايگاني درمانگاه

342

 كلينيك تغذيه - گفتاردرمانی-خون-عفوني

559

 مديریت درمانگاه

323-322

 تست ريه (اسپيرومتري)

324

 پزشك گوش ، حلق و بيني 

325

 شنوايي‌سنجي (اديومتري)

326

 قلب و عروق 1

334

 جراحي اعصاب 

557

 پزشك ارتوپدي

330

 قلب وعروق 2

335

 کلینیک عمومی - عفونی

332

 روماتولوژي

335

 اتاق تست ورزش

336

 پزشك زنان و زايمان

337

 درمانگاه زنان (منشي)

338

 ارتوپدي فني

340

 اتاق نوار قلب

341

 غدد+پوست+لاپاراسكوپي زنان+جراح مغز و اعصاب+تغذيه+درد

560

 پزشك اطفال

333

 پزشك داخلي قلب (دكتر عطايي)

344

 کلینیک داخلي مغز واعصاب

345

 پزشك اعصاب و روان

346

 پزشك اورولوژي

347

 درمانگاه جراحي

348-349

 اطلاعات درمانگاه

350-351

 پذيرش درمانگاه

352

 نگهباني سالن شماره (2) درمانگاه

353-354

 پاويون پزشكان درمانگاه

369

 

زيرزمين اول و دوم ساختمان شماره 2

 انبار

355

 خياط‌ خانه

356

 لنژ

358

 واحد نقليه

359

 فيزيوتراپي

360

 آماده‌سازي

361

 استريل CSSD

362

 

طبقه اول ساختمان شماره 2

 پرتابل (پزشك كشيك)

372

 بخش CCU1

364-365

 بخش CCU2

366-367

 بخش CCU3

370-371

 

طبقه دوم ساختمان شماره 2

 بخش نوزادان

377-378

 بخش NICU

389-395

 واكسيناسيون

385 

 اتاق زايمان

390-391

 

وسط طبقه اول ساختمان شماره 1

 دفتر رياست

401

پرتابل سوپروايزر كشيك                                                                   

405

 دفتر پرستاري

406-407

 

                 

                                                         

  وسط طبقه دوم ساختمان شماره 1

 

  دفتر واحد بیمه تامین اجتماعی

                414

  دفتر واحد بيمه سلامت

   374 

  امور پزشکان

   287

 

 ساختمان شماره 3 (جديد)

 

 فیلمبرداری

541

 بهداشت حرفه ای

540

سوپروايزر كنترل عفونت

518 

 آموزش

             519-409

                                                       

    وسط طبقه 3 ساختمان شماره 1

 

 بهداشت محیط

455

  مسئول خدمات

415 

 

طبقه سوم ساختمان شماره 2

 بخش جراحي قلب باز (Open heart)

450-451

 استيشن اتاق عمل

430-431

 مدير اتاق عمل (آقاي دكتر ذاكر)

432

 انبار دارويي اتاق‌عمل

437

 ريكاوري اتاق‌عمل

445

 

طبقه چهارم ساختمان شماره 2

 كتابخانه

412

 سالن غذا خوري آقايان 

                417

 مسئول تغذیه

416

 سالن غذاخوري بانوان 

418

 آشپزخانه

419

 

ساختمان حسابداري

 مسئول بيمه سرپايي و بستري

420

 امور مالي (آقاي پورصالح)

421

 حسابداري (آقاي مومني)

422

 حسابداري (حسابرسي)

425

 حسابرسي بيمه بستري

427

 حسابرسي بيمه سرپايي

428

 

 

 

 نگهباني

 نگهباني پارکینگ بيمارستان

220

 نگهباني پاركينگ درمانگاه

299

 پرتابل مسئول نگهباني

398

 نگهباني (كارت‌زني)

399

 نيروي انتظامي

339

 

پاويون پزشكان

 پاويون پزشكان بيهوشي اتاق‌عمل

449

 پاويون پزشكان زنان و زايمان

388

 پاويون پزشكان اطفال

387

 پاويون پزشكان جراح مقيم

376

 

حياط بيمارستان

 اتاق سانترال (اكسيژن)

379

   

 

 متفرقه

 بوفه

219

 نجاري

397

 

 

نام بخش

تلفن

 

ساختمان شماره 3 (جديد)

 اتاق کنترل سالن همایش

546

 كارگزيني 1 (آقاي حسن‌بيگي) 510
 كارگزيني 2 (آقاي عباس‌نژاد)  511
 كارگزيني 3 ( خانم عزيز زاده )  512

ساعات ملاقات

 

بخش ها: همه روزه ساعات 14:30 الی 16

بخش ها: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 14:30 الی 16

 

ICU: روزهای زوج از ساعت 15 الی 16

ICU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعت 15 الی 16

 

CCU: همه روزه از ساعات 15 الی 16

CCU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 15 الی 16

تلفن های نوبت دهی درمانگاه

 نوبت دهي درمانگاه ها به صورت تلفني از ساعت 8 صبح الي 19 عصر توسط متصدي نوبت دهي انجام مي‌شود. 
شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه ها:
       77229900                      
 

 

  

راهنمای طبقات

 

 

ساختمان شماره 1

طبقه اول

جراحي مردان

داخلی

بخش ICU1

رياست – دفتر پرستاري

طبقه دوم

جراحی زنان

بخش زايمان

بخش ICU2

طبقه سوم

Post CCU 

آنژيوگرافي 

ICU3

زيرزمين

پاتولوژي

سي‌تي‌اسكن - ام آر آی 

سونوگرافي  تراكم استخوان

راديولوژي و ماموگرافي

 

 

 

 

ساختمان شماره 2

طبقه اول

CCU1

CCU2

CCU3

طبقه دوم

NICU

بلوك آموزش مادران باردار

اتاق زايمان

بخش نوزادان

طبقه سوم

اتاق‌عمل

ICU-OH

زيرزمين

فيزيوتراپي

CSSD

 

 

 

 

همكف و اورژانس

دفتر مديريت

اورژانس

پذيرش بيمارستان

تزريقات

ترخيص بيمار

آزمايشگاه

دبیرخانه

نمازخانه

صندوق بيمارستان

 

درمانگاه

قلب و عروق

داخلي و قلب

داخلي – عفوني

گوارش

(نوار مغز – نوار عصب)

جراحي اعصاب

اعصاب و روان

ريه و اسپيرمري

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

اورولوژی

جراحي عمومي

ENT

شنوايي‌سنجي

زنان و زايمان

چشم پزشكي

پوست و مو

غدد و متابوليسم

تغذيه و رژيم درماني

خون و انكولوژي

ارتوپدی

 

 

راهنماي پذيرش بيماران

**مدارك مورد نياز جهت پذيرش بيماران بستري:

 1.  دفترچه بيمه
 2.  دستور بستري
 3.   كارت ملي بيمار
 4.   كارت ملي زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 5.   شناسنامه زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 6.   اخذ رضايت نامه همسر بيمار براي انجام جراحي‌هاي زنان و زايمان
 7.   اخذ رضايت نامه والدين در صورت مجرد بودن مراجعه كننده جهت انجام جراحي‌هاي زنان
 8.   رضايت والدين براي مراجعين زير 18 سال

    **مدارك مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت نوزاد: 

 1.  شناسنامه پدر و مادر
 2. كارت ملي پدر و مادر
 3. آدرس و كد پستي محل سكونت

 

 

.

 تعرفه تخت روز در سال 1396:   (( قيمت‌ها به ريال است))

نوع تخت

كل مبلغ آزاد

پرداختي بيمار با بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني

پرداختي با بيمه ارتش

يك تختي

5860000

4541500

3807000

دو تختي

4400000

3081500

 2961000

سه تختي

2930000

1611500

2115000

تخت نوزاد

1470000

810300

 1269000

انگوباتور

2050000

1126600

 1692000

Post ccu

2930000

1611500

 3807000

Ccu

5100000

2040900

 4865000

Icu

10200000

4081800

 8460000

NICU

10200000

4081800

8460000

واحد جراحي 

285600

   

واحد بيهوشي

285600

   

 

 

 

   

تعرفه ويزيت و مشاوره در سال 1396     (( قيمت‌ها به ريال است)) 

 

كل مبلغ

تعرفه دولتي

ما به التفاوت

پرداختي بيمار

ويزيت روز بستري

891000

523600

367400

419760

ويزيت ساير روزها

729000

428400

300600

343440

ويزيت روز ترخيص

486000

285600

200400

228960

ويزيت نوزاد

1134000

666400

467600

534240

مشاوره

891000

523600

367400

419760