بیمارستان الغدیر


روابط عمومی

  • تعامل با سازمان و پرسنل
  • شماره تماس روابط عمومی

  
80 88 80 77  داخلی 506
شما همچنین می توانید جهت برقراری تماس با روابط عمومی ، با ایمیل Info@alghadirhospital.com ارتباط برقرار نمایید.